3556/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v khắc phục sự cố cháy hương án và khám thờ tại chùa Bút Tháp

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Báo cáo số 127/BC- SVHTTDL ngày 21/8/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh báo cáo việc xảy ra cháy hương án và khám thờ ngày 21/8/2015 tại nhà Phủ thờ, chùa Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
- Chùa Bút Tháp là di tích quốc gia đặc biệt, có diện tích rộng, nhiều công trình đang lưu giữ nhiều cổ vật có giá trị, vì vậy, Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cần phối hợp vói chính quyền địa phương khẩn trương kiện toàn bộ máy quản lý di tích, tăng cường nhân lực trông nom di tích, đảm bảo luôn có người thường trực tại di tích.
- Rà soát, đánh giá lại hệ thống hiện vật tại chùa Bút Tháp để có phương án bảo vệ đối với từng hiện vật.
- Kiểm tra hệ thống điện, các phương tiện báo cháy và phương án chữa cháy tại di tích đảm bảo hoạt động tốt trong mọi trường hợp.
- Phối hợp với công an tỉnh Bắc Ninh nắm bắt tình hình, điều tra nguyên nhân xảy ra cháy, đề xuất phương án khắc phục sự cố trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, chỉ đạo.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Bắc Ninh (để chỉ đạo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NĐD.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác