3556/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Lễ hội đường phố và Chương trình văn hóa nghệ thuật của tuổi trẻ Thủ đô và cả nước chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và Đại lễ kỷ niệm;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Công văn số 2215/VPCP-KGVX ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc thẩm định, phê duyệt các đề án, kịch bản chi tiết thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010;
Căn cứ Công văn số 2248/TWĐTN ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch tổ chức Lễ hội đường phố và Chương trình văn hóa nghệ thuật của tuổi trẻ Thủ đô và cả nước chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Lễ hội đường phố và Chương trình văn hóa nghệ thuật của tuổi trẻ Thủ đô và cả nước chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (theo chi tiết Kế hoạch đính kèm)

Điều 2. Trong quá trình dàn dựng, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm chỉnh sửa theo sự góp ý của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

Điều 3. Kinh phí tổ chức hoạt động trên lấy từ nguồn ngân sách Trung ương phục vụ Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều ;
- Phó Thủ tướng TTCP Nguyễn Sinh Hùng (để b/c)
- Văn phòng Chính phủ;
- BCĐ Quốc gia 1000 năm TL-HN;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Trung ương Đoàn TNCSHCM
- UBND thành phố Hà Nội;
- Sở VHTTDL thành phố Hà Nội;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT,  VHCS

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác