3557/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Tổ chức Triển lãm Văn hóa nghệ thuật trong khuôn khổ “ Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia ”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Thông tư số 01/2009/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức hoạt động triển lãm văn hóa nghệ thuật tại Việt Nam và đưa triển lãm Việt Nam ra nước ngoài;
Căn cứ Kế hoạch Hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch CHXHCN Việt Nam và Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia, giai đoạn 2009-2011;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam chuẩn bị và tổ chức triển lãm ảnh, thủ công mỹ nghệ với chủ đề “ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội” trong khuôn khổ “ Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia ” từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 10 năm 2010.

Điều 2. Kinh phí:

- Phía Campuchia đài thọ chi phí tổ chức triển lãm và ăn, ở cho đoàn;

- Bộ chịu chi phí vé máy bay, tiêu vặt, bảo hiểm, lệ phí sân bay cho 03 thành viên, điện thoại và cước phí vận chuyển hiện vật hành trình quốc tế;

- Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam chịu chi phí chuẩn bị triển lãm và các cho phí khác liên quan (từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp 2010 của Trung tâm)

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c)
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác