3558/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập DA bảo quản, tu bổ di tích chùa Xuân Trung, tỉnh Nam Định

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 210/UBND- VP7 ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Xuân Trung thuộc xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ di tích chùa Xuân Trung để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Nội dung dự án cần được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo của việc bảo quản, tu bổ di tích chùa Xuân Trung./,
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Nam Định;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác