3558/QĐ-BTC

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức chấm thi Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC LIÊN HOAN PHIM VIỆT NAM LẦN THỨ XVII

Căn cứ Nghị định số 185/2007CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chinh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2698/QĐ-BVHTTDL ngày 29 thang 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVII;

Căn cứ Quyết định số 3461/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Tiểu ban Tổ chức chấm thi Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức chấm thi Liên hoan Phim Việt Nam lân thứ XVII.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Các Thứ trưởng;

-Lưu: VT, ĐA (2), H.20,

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác