3558/QĐ-BTCAI3,

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo BAN TỔ CHỨC AI GAMES III -

QUYẾT ĐỊNH Về việc đón chuyên gia tư vấn và kiểm tra về Truyền hình của Hội đồng châu Á làm việc tại Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH  VỀ VIỆC ĐÓN CHUYÊN GIA TƯ VẤN VÀ KIỂM TRA VỀ TRUYỀN HÌNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÂU Á LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC AI GAMES III

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-TTG ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-BCĐAIG3 ngày 17 tháng 6 năm 2008 của Trưởng ban Chỉ đạo AI Games III về việc thành lập Ban Tổ chức đại hội Thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Tiểu ban tuyên truyền và Giám đốc Trung tâm Điều hành AI Games III,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đón ông DAN HUBP chuyên gia tư vấn và kiểm tra về Truyền hình của Hội đồng Olympic châu Á vào làm việc tại Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 10 năm 2009.

Điều 2. Về kinh phí: Ban Tổ chức AI Games III chi tiền ăn, ở, phiên dịch, mời cơm, đi lại nội địa, tặng phẩm và các khoản khác theo quy định. Uỷ ban Olympic Việt Nam chi bổ sung kinh phí phát sinh đón đoàn.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Giám đốc Trung tâm Điều hành AI Games III, Trưởng các Tiểu ban Tài chính, Tiểu ban Tuyên truyền, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông DAN HUBP chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Trưởng BTC AI Games III (để b/c)

-Lưu: VT, TTĐH, Huyền (15)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác