355/BVHTTDL-KHTC

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Thoả thuận chống xuống cấp và tốn tạo di tích N’Trang Lơng

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông

 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 236/TT-VH,TT&DL ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông về việc đề nghị thoả thuận dự án chống xuống cấp và tôn tạo di tích N’ Trang Lơng. Sau khi nghiên cứu, xem xét hồ sơ dự án gửi kèm và ý kiến thẩm định của Cục di sản văn hoá tại công văn số 57/DSVH-DT ngày 28 tháng 1 năm 2010, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Cơ bản thống nhất với nội dung dự án do Công ty Cổ phần kiến trúc văn hoá Thăng Long lập tháng 12 năm 2009 bao gồm các hạng mục bảo tồn, tôn tạo, phục hồi các điểm di tích liên quan đến cuộc kháng chiến chống Pháp của người M'Nông do N'Trang Lơng lãnh đạo, và các hạng mục phụ trợ để phát huy giá trị của di tích. Công tác khảo tả, đánh giá hiện trạng của di tích và các phương án tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích được đề cập trong dự án đã phù hợp với quy chế tu bổ, tôn tạo di tích. Dự án được phân kỳ thành 02 giai đoạn và ưu tiên đầu tư bảo tồn các hạng mục di tích gốc trước là phù hợp. Cụ thể trong giai đoạn 1 tập trung làm các nội dung công việc sau:

- Khu vực Bon Bunor: Bảo quản, tu bổ cây đa và các cây cổ thụ trong khu vực bảo vệ di tích; bảo quản, tu bổ phần mộ Henri Maitre; xây dựng nhà ban quản lý, đón tiếp, cổng tường rào bảo vệ và bia biển giới thiệu di tích và hệ thống hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, cầu treo, bãi đỗ xe, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện...)

-Đối với đồn Buméra: Bảo quản, tu bổ hệ thống hào luỹ, các cổng dồn, trạm gác; xây dựng biểu tượng tôn vinh chiến thắng của đồng bào M'Nông và N'Trang Lơng.

2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lưu ý, chỉnh sửa một số nội dung sau:

-Để phù hợp với mục tiêu cũng như nội dung của dự án, đề nghị đổi tên dự án thành: Dự án Bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M'Nông do những Lơng lãnh đạo.

-Dự án cần bổ sung các nội dung: Tu bổ bia tưởng niệm Henri Maitre do người Pháp dựng năm 1946, hệ thống phòng chống cháy, phòng chống mối cho các hạng mục công trình.

- Tại khu vực đồn Buméra: Cần nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng nhà đón tiếp kết hợp với trưng bày bổ sung các hiện vật liên quan đến di tích. Chỉ nên phục hồi một nhà lính và nhà sĩ quan khi có đủ các căn cứ khoa học liên quan đến vị trí, qui mô và hình thức kiến trúc của các hạng mục này. Hạn chế phần diện tích làm sân đồn để tránh việc phải chặt nhiều cây trong khu vực đồn.

- Đối với các nội dung như: Xây dựng nhà dài, nhà đan lát, nhà dịch vụ dạng nhà nghỉ... tại khu vực Bon Bunor cần căn cứ vào tư liệu lịch sử và cân nhắc khả năng phát huy giá trị di tích, khả năng khai thác tiềm năng du lịch tại địa phương để xem xét việc triển khai xây dựng ở giai đoạn sau.

3. Về nguồn vốn đầu tư: Thông qua nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá (nếu chương trình vẫn được triển khai trong những năm tếp theo) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét nỗ trợ kinh phí để tu bổ, bảo quản và phục dựng các hạng mục di tích gốc, với các hạng mục công trình còn lại đề nghị sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để thực hiện.

Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông căn cứ vào các ý kiến nêu trên chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện lại dự án trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt, đồng thời triển khai thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán của Dự án trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (kèm theo quyết định phê duyệt dự án) thẩm định và bố trí vốn./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để báo cáo);

-Thứ trưởng Trần Chiến Thắng.

-UBND tỉnh Đăk Nông;

-Cục Di sản văn hoá;

-Lưu: VT, KHTC, PT.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác