3560/BVHTTDL-TĐKT

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT

Kính gửi: Hội đồng cấp cơ sở Hội Nhà văn Việt Nam

Hội đồng cấp Bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp, xét chọn các hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2011 lãnh vực Văn học) do Hội đồng cấp cơ sở Hội Nhà văn Việt Nam trình và đã lập danh sách các hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn trình lên Hội đồng cấp Nhà nước, trong đó có hồ sơ của Giáo sư Hà Minh Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn học. Hiện Bộ đang tích cực hoàn tất công tác chuẩn bị để phục vụ cho phiên họp Hội đồng chuyên ngành tư vấn về mặt chuyên môn cho Hội đồng cấp Nhà nước (lĩnh vực văn học).

Trên cơ sở hồ sơ trình của Hội đồng cấp cơ sở Hội Nhà văn Việt Nam, căn cứ hồ sơ và Bản đăng ký tác phẩm/công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh của GS. Hà Minh Đức, sau khi thẩm định, Hội đồng cấp Bộ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xét các cụm tác phẩm sau đây của GS. Hà Minh Đức

1. Cụm tác phẩm văn thơ báo chí Hồ Chí Minh, gồm các tác phẩm:

- Sự nghiệp văn thơ Hồ Chí Minh, NXB Khoa học xã hội, 2010 (tái bản các tác phẩm; Hồ Chí Minh nhà thơ lớn của dân tộc, NXB Khoa học xã hội 1979; Tác phẩm văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, NXB Khoa học xã hội, 1985; Văn thơ Hồ Chí Minh. NXB Khoa học xã hội, 2000);

Báo chí Hồ Chí Minh, chuyên luận và tuyển chọn, NXB Chính trị Quốc gia, 20001 khổ 14,5x20,5cm, 447 trang.

2. Cụm tác phẩm văn hóa văn nghệ, gồm các tác phẩm:

- Một nền văn hóa, văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc với nhiều loại hình nghệ thuật phong phú, NXB Khoa học xã hội, 2005 (tái bản 2008), khổ 14,5x20,5cm, 387 trang,

- Tố Hữu - Cách mạng và thơ, NXB Đại học, 2004, 447 trang;

- Nguyễn Bính - thi sĩ của đồng quê, NXB Giáo dục, 1994, 295 trang.

(Trong Cụm tác phẩm văn hóa, văn nghệ, GS. Hà Minh Đức có đăng ký một số tác phẩm khác như. Tô Hoài đời văn và tác phẩm, NXB Văn học 2007; Tự lúc văn đoàn: Trào lưu và tác giả, NXB báo dục 2007; Xuân Diệu - Vây giữa tình yêu, tháng 4/2009; Văn chương và thời cuộc, NXB KHXH, 2009, Chế Lan Viên - người trồng hoa trên đá, NXB Văn học, 2010; Ngọn lửa thiêng không tắt) NXB Giáo dục, 2010, nhưng do chưa đủ thời gian 5 năm công bố theo quy định nên Hội đồng cấp Bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã không xét các tác phẩm này).

Vừa qua, Báo Khoa học và Phát triển đã đăng tải Danh mục các công trình do các Hội đồng cấp Bộ, cấp tỉnh, thành phố đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học công nghệ năm 2010 (số 39, ra từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 05 tháng 10 năm 2011). Theo Danh mục nêu trên, tại mục VII, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, số 25, ghi tên tác giả GS Hà Minh Đức Viện Văn học đăng ký xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ với các cụm công trình sau:

* Cụm công trình 1:

- Sự nghiệp văn thơ Hồ Chí Minh;

- Báo chí Hồ Chí Minh (chuyên luận và tuyển chọn).

* Cụm công trình 2:

- Tự lực văn đoàn trào lưu và các giả;

- Một nền văn hóa, văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc với nhiều loại hình nghệ thuật phong phú.

Như vậy, hiện Giáo sư Hà Minh Đức đang cùng lúc có hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh ở 2 lĩnh vực: văn học, nghệ thuật và khoa học công nghệ với 2 cụm công trình cơ bản như nhau.

Căn cứ quy định tại các điều 66, điều 67 Luật Thi đua-Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; điều 46, điều 65 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua-Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua-Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Hội đồng cấp cơ sở Hội Nhà văn Việt Nam làm việc với GS. Hà Minh Đức để quyết định trình cụm tác phẩm của Giáo sư đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh tại một trong hai lĩnh vực: văn học, nghệ thuật hoặc khoa học công nghệ.

Do thời gian gấp, đề nghị Hội đồng cấp cơ sở Hội Nhà văn Việt Nam có, văn bản trả lời Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước 15h ngày 28/10/2011 để báo cáo tại cuộc họp Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Ban Tuyên giáo Trung (để b/c);

- Bộ Khoa học Công nghệ (để phối hợp);

- Ban Thi đua-Khen thưởng TW (để biết);

-Đ/c Tô Văn Động CVP (để biết);

-Lưu: VT, TĐBKT, TKV.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác