3561/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức hội thảo tham vấn Dự thảo Thông tư Quy định một số biện pháp quản lý Nhà nước về gia đình

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1848/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 5 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây thông tư hướng dẫn thực hiện công tác gia đình;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Vụ Gia đình chủ trì phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo thông tư Quy định một số biện pháp quản lý Nhà nước về gia đình tại Đồ Sơn - Hải Phòng.

Điều 2. Phương tiện đi lại tổ chức hội thảo bằng xe ô tô từ nguồn kinh phí Sự nghiệp gia đình.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, GĐ, LA.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác