3561/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Hội nghị - Hội thảo Tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015, phương huớng nhiệm vụ năm 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tố chức Hội nghị - Hội thảo Tống kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
- Thời gian tổ chức: Tháng 12/2015.
- Địa điểm: Tại 03 điểm cầu: Thành phố Hà Nội, Thành phố Đà Nẵng
và Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị - Hội thảo trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2015 của Cục Văn hóa cơ sở.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Các Cục, Vụ, đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, VHCS, NTT.30.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác