3562/BVHTTDL-TĐKT

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v khen thưởng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng

Kính gửi:
                    - Các đơn vị thuộc Bộ
                    - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
 
Để ghi nhận cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả công tác Thi đua, Khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trương xét, trình Bộ trưởng tặng Bằng khen cho các cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng ở các đơn vị thuộc Bộ và Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Đối tượng:
- 01 cá nhân trực tiếp làm công tác Thi đua-Khen thưởng, đã có thành tích xuất sắc, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả công tác Thi đua, Khen thưởng ngành Văn hóa, Thế thao và Du lịch giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2014;
- 01 cá nhân trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng sắp đến tuổi nghỉ
hưu;
Lưu ý: Không xét khen thưởng cho các đối tượng đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng về thành tích này.
Các cơ quan, đơn vị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, trình khen thưởng cho cá nhân của đơn vị và gửi Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch (qua Vụ Thi đua, Khen thưởng) trước ngày 15/10/2014 để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng quyết định khen thưởng./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT,TĐKT, TTr .250.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác