3564/BVHTTDL-VHCS

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc góp ý dự thảo Quy chế tổ chức festival

Kính gửi:

Thực hiện Công văn số 665/VPCP-KTN ngày 28/01/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Quy chế tổ chức festival ngành nghề; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế, Dự thảo Quy chế tổ chức festival ngành nghề.

Để kịp thời hoàn thiện Quy chế trình Chính phủ ký ban hành, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị quý cơ quan góp ý 03 văn bản trên kèm theo công văn này Tờ trình, Quyết định và Quy chế tổ chức festival ngành nghề. Văn bản góp ý gửi về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trước ngày 15 tháng 11 năm 2011 theo địa chỉ sau: Cục Văn hoá cơ sở, 51-53 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Điện thoại: 04.3928.8259;fax 04:3944.8344. Email: kiennsvh@gmail.com

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Văn phòng Chính phủ (để báo cáo),

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Lưu: VT, VHCS, TTTM 10

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác