3564/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 3088/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 9 năm 2015  của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;
Căn cứ Công văn cử các thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” của các Ban, Bộ, Ngành, tổ chức có liên quan;
Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam,
 
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” tổ chức từ ngày 15 đến ngày 23.11.2015 tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội gồm các ông, bà sau:
1. Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban.
2. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng Trưởng Ban.
3. Ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên.
4. Ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc, Ủy viên.
5. Ông Lâm Văn Khang, Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Ủy viên thường trực.
6. Đại tá Phan Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục A87, Bộ Công An, Ủy viên.
7. Ông Đỗ Văn Trụ, Tổng Thư ký Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Ủy viên.
8. Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Ủy viên.
Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:
1. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra.
2. Chỉ đạo Ban Tổ chức triển khai nội dung các hoạt động trong Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và con dấu của Ủy ban Trung ương Măt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trích từ kinh phí tổ chức Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong dự toán được duyệt theo quy định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và: Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia Tuần lễ “Đại đoàn két các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- BT Hoàng Tuấn Anh;
- TT Lê Khánh Hải;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Cục A87, Bộ Công An;
- Ủy ban Dân tộc;
- Hội Di sản văn hóa VN;
- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa VN;
- Lưu: VT, LVHDL, A.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác