3565/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đón chuyên gia nước ngoài

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 1973/QĐ- BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đón 02 chuyên gia Italia là nghệ sĩ dương cầm Anna Lisa Giordano và nghệ sĩ saxophone Alfredo Cerrito sang Việt Nam lên lớp master để nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng đào tạo và biếu diễn cho học sinh, sinh viên Học viện.
Thời gian: Từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 10 năm 2015.
Điều 2. Về kinh phí:
- Đại sứ quán Italia tại Việt Nam hỗ trợ chi phí cho 02 chuyên gia bao gồm vé máy bay khứ hồi hành trình quốc tế, chi phí ăn, ở, lương chuyên gia, lệ phí visa, bảo hiếm.
- Học viện Ầm nhạc Quốc gia Việt Nam chi trả chi phí lễ tân, đi lại của các nghệ sĩ tại Hà Nội, mời cơm chuyên gia, tặng phấm, trích từ nguồn ngân sách năm 2015.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;

- Lưu: VT, HTQT, TLH (6).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác