3569/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thẩm định Dự án tu bổ di tích đình Dược Hạ, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1822/VHTT ngày 23 tháng 9 năm 2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị có ý kiến về Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Dược Hạ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo đình Dược Hạ, bao gồm các hạng mục: quy hoạch tổng mặt bằng; tu bổ đại đình đình Dược Hạ; xây dựng mới nghi môn, nhà bia, nhà vệ sinh, nhà bao che, chống mối, cấp nước, điện. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Về phương án quy hoạch tổng mặt bằng: Nghi môn phải xây dựng tại vị trí bậc tam cấp đá sát với sân đình.

- Đối với hạng mục đại đình đình Dược Hạ: Không làm đầu dư trên cột trục F5, F6, lan can thành bậc trục 3, 8 và đèn lồng chiếu sáng nội thất tòa đại bái. Bổ sung phương án tu bổ nối, vá ốp mang các cấu kiện kiến trúc gỗ. Trong quá trình triển khai thiết kế bản vẽ thi công, cần khảo sát kỹ hiện trạng lỗ mộng trên hệ thống cột để có cơ sở thiết kế chính xác hệ thống sàn và hệ thống cửa đi của công Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cần hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện Dự án, sau đó phê duyệt theo thẩm quyền và công bố công khai nội dung Dự án tại địa phương.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy nhiệm Cục Di sản văn hóa thẩm định thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục thuộc Dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (2b), TĐT.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác