3569/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng hồ sơ đề cử quốc gia “Nghệ thuật Bài Chòi miền Trung Việt Nam” đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thế đại diện của nhân loại

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013  của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Văn bản số 8688/VPCP-KGVX ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về danh sách di sản văn hóa phi vật thế dự kiến lập hồ sơ trình UNESCO giai đoạn 2012-2016;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Hồ sơ “Nghệ thuật Bài Chòi miền Trung Việt Nam” trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thế đại diện của nhân loại (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau đây:
1. Bà Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban;
2. Ông Lê Hữu Lộc - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Phó Trưởng ban thường trực;
3. Ông Mai Thanh Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Ủy viên;
4. Ông Nguyễn Chín - Phó Chủ tịch ƯBND tỉnh Quảng Nam, Ủy viên;
5. Ông Lê Quang Thích - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, Ủy viên;
6. Ông Trần Quang Nhất - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Ủy viên;
7. Ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch ƯBND tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên;
8. Ông Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Ủy viên;
9. Ông Nguyễn Đức Chính - Phó Chủ tịch thường trực ƯBND tỉnh Quảng Trị, Ủy viên;
10. Ông Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy viên;
11. Ông Huỳnh Đức Thơ - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nang, Ủy viên;
12. Ông Nguyễn Thế Hùng - Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Ủy viên;
13. Ông Lê Văn Toàn - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Ủy viên;
14. Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Định, Ủy viên;
15. Ông Lê Hoàng Nghi - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Định, Ủy viên;
Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ thành lập các tiểu ban tổ chức thực hiện và điều hành việc triển khai xây dựng hồ sơ, đảm bảo đúng tiến độ theo quy định.
Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH (2), NTTT(28).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác