356/BVHTTDL-KHTC

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 194/UBND- VP ngày 12 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đề nghị có ý kiến đối với việc khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghiên cứu, xem xét tài liệu gửi kèm, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thống nhất chủ trương khoanh vùng cấm hoạt động khoáng sản trên cơ sở tổng hợp từ hồ sơ quy hoạch các di tích lịch sử văn hóa danh thắng trên địa bàn tỉnh. Đồng ý đối với các danh mục di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng được liệt kê gửi kèm theo Công văn số 194/UBND-VP ngày 12 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rỉa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, cần lưu ý bổ sung đối với các địa danh đã và đang trong quá trình lập hồ sơ công nhận di tích.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh căn cứ vào hồ sơ công nhận di tích, căn cứ vào địa giới khoanh vùng bảo vệ đối với các di tích, tiến hành rà soát và xác định rõ phạm vi cấm xâm hại đối với từng di tích để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt khoanh vùng khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề xuất phương án bảo vệ nhằm giảm thiểu tác động đến cảnh quan di tích trong quá trình khai thác khoáng sản, đặc biệt tại các khu vực đất quy hoạch khoáng sản đã được phê duyệt nằm sát và đan xen với khu vực di tích, như khu vực VTD 32, VTD 38 trên bản đồ gửi kèm./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- TT Trần Chiến Thắng (để b/c);

-Sở VHTTDL, Bà Rịa - Vũng Tàu;

-Cục Di sản văn hóa;

- Lưu: VT, KHTC, PT.9

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác