3571/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3571/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 10 năm 2013 Về việc thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Bộ Tiêu chí quốc gia về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông báo số 3039/TB-BVHTTDL 21 tháng 8 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân-Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại phiên họp Sơ kết 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2013 Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Bộ Tiêu chí quốc gia về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gồm:

A. Ban Soạn thảo

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Văn Ngàng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Phó Trưởng ban;
3. Ông Phạm Văn Thủy - Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban Thường trực;

4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng ban Phong trào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ủy viên;
5. Bà Nguyễn Thị Phương Mai - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương Bộ Nội vụ - Ủy viên.

B. Tổ Biên tập

1. Ông Vũ Đức Hải - Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ trưởng;

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng phòng Cộng đồng dân cư Ban Phong trào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Tổ phó;

3. Ông Lê Cao Thắng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Tổ viên;

4. Ông Nguyễn Tất Hào - Chuyên viên Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ viên;

5. Bà Trịnh Thu Hiền - Chuyên viên Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ viên;

6. Bà Trịnh Thị Khánh Vân - Chuyên viên Vụ Thi đua - Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch –

Tổ viên;

7. Bà Bùi Bích Hà - Chuyên viên Vụ Gia đình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ viên;

8. Bà Đào Hương Mai - Chuyên viên Vụ Thi đua - Khen thưởng các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương Bộ Nội vụ - Tổ viên;

9. Ông Nguyễn Thái Vinh - Chuyên viên Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ viên.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập

1. Xây dựng Dự thảo Bộ Tiêu chí quốc gia về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành theo đúng tiến độ.

2. Rà soát, tổng hợp tư liệu liên quan đến xây dựng Bộ Tiêu chí quốc gia về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Chịu trách nhiệm nội dung biên tập, xử lý các thông tin, tài liệu phục vụ cho xây dựng Bộ Tiêu chí quốc gia về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
3. Kinh phí hoạt động của Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Bộ Tiêu chí quốc gia về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, được trích trong kinh phí sự nghiệp của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” - Cục Văn hóa cơ sở, năm 2013.

Điều 3. Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Bộ Tiêu chí quốc gia về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Gia đình và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, VPTTBCĐ, VHCS, NTH

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác