3572/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3572/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 10 năm 2013 Về việc thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án “Truyền thông và phát triển văn hóa cơ sở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông báo số 3039/TB-BVHTTDL 21 tháng 8 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân-Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại phiên họp Sơ kết 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2013 Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án “Truyền thông và phát triển văn hóa cơ sở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, gồm:

A. Ban Soạn thảo

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” - Trưởng ban;

2. Bà Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” - Phó Trưởng ban;

3. Ông Phạm Văn Thủy - Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban Thường trực;

4. Ông Vũ Công Hội - Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương - Ủy viên;

5. Ông Hoàng Văn Chương - Phó trưởng Ban Phong trào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ủy viên;

6. Ông Vũ Thanh Sơn - Phó Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông - Ủy viên;
7. Ông Lê Hồng Phong - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
8. Ông Lê Thanh Liêm - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên.
B. Tổ Biên tập

1. Ông Vũ Đức Hải - Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ trưởng;
2. Ông Phạm Hùng Sinh - Trưởng phòng Thông tin - Tuyên truyền Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông - Tổ phó;

3. Ông Lê Cao Thắng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Tổ viên;
4. Ông Nguyễn Tất Hào - Chuyên viên Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ viên;

5. Bà Nguyễn Thu Hương - Chuyên viên Ban Phong trào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Tổ viên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập

1. Soạn thảo Đề án “Truyền thông và phát triển văn hóa cơ sở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, trên cơ sở nâng cấp từ Chương trình truyền thông quốc gia với chủ đề “Truyền thông và văn hóa Việt Nam”, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định.

2. Chịu trách nhiệm nội dung biên tập, xử lý các thông tin, tài liệu phục vụ cho việc soạn thảo Đề án “Truyền thông và phát triển văn hóa cơ sở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

3. Kinh phí hoạt động của Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Truyền thông và phát triển văn hóa cơ sở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, được trích trong kinh phí sự nghiệp của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” - Cục Văn hóa cơ sở, năm 2013.

Điều 3. Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Truyền thông và phát triển văn hóa cơ sở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, VPTTBCĐ, VHCS, NTH

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác