3575/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức chương trình Liên hoan nghệ thuật quần chúng trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa – Du lịch kỷ niệm 245 năm ngày sinh, 190 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du – Danh nhân Văn hóa Thế giới

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ công văn số 8741/CPCP-KGVX ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội về việc kỷ niệm 245 năm ngày sinh, 190 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du – Danh nhân Văn hóa Thế giới;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở trủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình Liên hoan nghệ thuật quần chúng trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa – Du lịch kỷ niệm 245 ngày sinh, 190 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du – Danh nhân Văn hóa Thế giới.

Thời gian: Từ ngày 27-29 tháng 10 năm 2010.

Địa điểm: Huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh và thành phố Hà Tĩnh.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Liên hoan trích từ kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c)
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c)
- Thứ trưởng Lê Tiến Thọ (để b/c)
- Lưu: VT, VHCS

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác