3575/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3575/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 10 năm 2013 Về việc thành lập Ban tổ chức và Tổ thư ký Hội nghị-Hội thảo "Quản lý chất lượng sản phẩm văn hóa qua công tác xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học Công nghệ về việc Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định 2574/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị-Hội thảo “Quản lý chất lượng sản phẩm văn hóa qua công tác xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật”;

Căn cứ Quyết định 3181/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Hội nghị-Hội thảo "Quản lý chất lượng sản phẩm văn hóa qua công tác xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật" gồm các thành viên sau:

Ban Tổ chức gồm có:

1. Ông Mai Linh - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Trưởng ban;

2. Bà Đinh Nguyễn Phương Thảo - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Phó Trưởng ban;

3. Bà Vũ Ngọc Trinh - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Ủy viên;

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Minh Sơn - Phụ trách phòng Kế hoạch, Tài chính, Trung tâm Công nghệ thông tin - Ủy viên.

 Tổ Thư ký gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Mai Anh - Phó Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính-Đào tạo Trung tâm Công nghệ thông tin - Trưởng Ban Thư ký;

2. Bà Nguyễn Thị Vân Dung - Chuyên viên Phòng Quảng lý Phát triển Công nghệ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Phó Ban Thư ký;

3. Ông Nguyễn Khoa Chương - Phụ trách phòng Khoa học Công nghệ, Trung tâm Công nghệ thông tin - Ủy viên;

4. Ông Dương Anh Quân - Chuyên viên phòng Khoa học Công nghệ, Trung tâm Công nghệ thông tin - Ủy viên;

5. Bà Nguyễn Lan Hương - Chuyên viên Phòng Thông tin, Truyền thông và Quan hệ công chúng, Trung tâm Công nghệ thông tin - Ủy viên;

6. Bà Hà Thị Hồng Gấm - Phóng viên văn hóa, Báo Điện tử Tổ quốc - Ủy viên.

Điều 2. Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Hội nghị-Hội thảo có nhiệm vụ tổ chức Hội nghị-Hội thảo đúng thời gian và nội dung.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức và Tổ Thư ký trích từ nguồn kinh phí đã được phê duyệt chi cho tổ chức Hội nghị-Hội thảo "Quản lý chất lượng sản phẩm văn hóa qua công tác xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật" thuộc nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2013 cấp về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chi cho hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổ chức và Tổ Thư ký tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Đặng Thị Bích Liên

-Lưu: VT, KHCNMT, BT.17.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác