3575/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v phê duyệt và đưa kịch bản vào kế hoạch Nhà nước đặt hàng sản xuất phim truyện điện ảnh năm 2015-2016

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số: 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số: 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi bố sung một số điều của Luật Điện ảnh số: 31/2009/QH12;
Căn cứ Nghị định số: 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định số: 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 279/VPCP-KGVX ngày 14 tháng 01 năm 2015 về đặt hàng sản xuất phim;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt và đưa các kịch bản có tên sau đây vào kế hoạch sản xuất phim truyện điện ảnh Nhà nước đặt hàng năm 2015-2016:
1. “Không ai bị lãng quên”, độ dài 90-100 phút, đề tài về những chiến sĩ tinh nguyện Việt Nam trong chiến tranh vệ quốc của Hồng quân Liên Xô; ngợi ca tinh thần quốc tế vô sản;
2. “Người yêu ơi”, độ dài 90-100 phút, đề tài về đồng bào dân tộc, miền núi; đặt vấn đề việc giữ gìn bản sắc truyền thống văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam;
3. “Địa đạo”, độ dài 90-100 phút, đề tài chiến tranh cách mạng, phản ánh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam, trong đó tập trung thể hiện hình tượng con người và vùng đất Củ Chi thành đồng;
4. “Xã tắc”, độ dài 90-100 phút, đề tài lịch sử, phản ánh công cuộc gìn giữ bờ cõi, chống thù trong giặc ngoài của dân tộc Việt Nam.
Điều 2. Giao nhiệm vụ tổ chức quy trình đặt hàng sản xuất các bộ phim truyện từ các kịch bản trên như sau:
- Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Điện ảnh, các cơ quan, đon vị có liên quan hoàn chỉnh các văn bản, thủ tục trình Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ xin bổ sung kinh phí tài trợ, đặt hàng sản xuất phim từ nguồn chi trợ giá của ngân sách Trung ương năm 2015; thực hiện thẩm định Tổng dự toán sản xuất các bộ phim truyện điện ảnh từ các kịch bản có tên tại Điều 1 (sau khi được Bộ Tài chính thông báo cấp bố sung kinh phí tài trợ, đặt hàng năm 2015) và làm đầu mối trong việc phối hợp với các Bộ ngành có liên quan đảm bảo tiến độ đặt hàng phim, giải ngân nguồn vốn nhà nước đầu tư cho điện ảnh năm 2015, gối 2016.
- Giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng khái toán tài trợ, đặt hàng sản xuất 04 phim như quy định tại Điều 1 để làm cơ sở trình Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ xin bổ sung kinh phí từ nguồn chi trợ giá của ngân sách Trung ương năm 2015 đã được Quốc hội phê duyệt; làm Chủ đầu tư Dự án sản xuất bộ các bộ phim truyện điện ảnh nói trên sau khi được cơ quan có thấm quyền quyết định, đảm bảo đúng quy trình thẩm định chất lượng tác phâm có giá trị nhân văn, đáp ứng thực hiện nhiệm vụ chính trị và phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ Trưởng Vụ kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách  nhiệm thi hành quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT; ĐA (4);LPD(12);

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác