3576/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Về việc khai quật khảo cổ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tại Công văn số 428/SVHTTDL-BT ngày 17 tháng 10 năm 2911; Viện Khảo cổ học tại Công văn số 314/KCH ngày 18 tháng 10 năm 2011; Ban Quản lý Dự án Thủy điện 1 tại Công văn số 303HN/ATĐ1-P2 ngày 19 tháng 10 năm 2011 và của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật di dời các di tích khảo cổ thuôc lòng hồ Thủy điện Huội Quảng, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Thời gian khai quật: Từ ngày 01/11/2011 đến ngày 02/4/2012.

- Diện tích khai quật: 2.300m2 tại 05 địa điểm, cụ thể.

+) Bản Gia, xã Ta Gia, huyện Than Uyên: 500m2;

+) Bản Nam 3, xã Ta Gia, huyện than Uyên: 500m2;

+) Phiêng Cầm, xã Ta Gia, huyện Than Uyên: 500m2;

+) Bản On, xã Khoe On, huyện Than Uyên: 300m2

+) Bản Mở, xã Khoe On, huyện Than Uyên: 500m2;

-       Phụ trách khai quật PGS.TS Nguyễn Khắc Sứ, Viện Khảo cổ học.

Điều 2. Trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương không công bố cũng kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lai châu Chỉ đạo cơ quan chuyên môn giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vậy bị hư hỏng, thất lạc.

Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng Viện Khảo cổ và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Sở VHTTDL tỉnh Lai Châu;

-Viện KCH (02b);

-BQLDA Thủy điện 1;

-Lưu: VT, DSVH (02), LQV.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác