3576/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3576/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 10 năm 2013 Về việc mời chuyên gia tham gia phố biến kiến thức tại Hội nghị-Hội thảo “Quản lý chất lượng sản phẩm văn hóa qua công tác xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học Công nghệ về việc Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định 2574/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị-Hội thảo “Quản lý chất lượng sản phẩm văn hóa qua công tác xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật”;

Căn cứ Quyết định 3181/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mời chuyên gia thuộc lĩnh vực văn hóa và tiêu chuẩn đo lường chất lượng tham gia phổ biến kiến thức tại Hội nghị-Hội thảo “Quản lý chất lượng sản phẩm văn hóa qua công tác xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật” gồm các thành viên có tên dưới đây:

1. Ông Nguyễn Đình Quang - Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2. Ông Ngô Thảo - Nguyên Chủ tịch Hội Phê bình lý luận Văn học nghệ thuật;

3. Ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Hợp chuẩn Hợp quy, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

4. Ông Trần Văn Học - Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS).

Thời gian : Từ ngày 01 đến 02 tháng 11 năm 2013.

Địa điểm: Khách sạn Da Nang Riverside - A30 Trần Hưng Đạo, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. 

Phương tiện đi-về: Theo quy định hiện hành.

Điều 2. Kinh phí đi lại, ăn ở của các chuyên gia trích từ nguồn kinh phí đã được phê duyệt chi cho tổ chức Hội nghị-Hội thảo "Quản lý chất lượng sản phẩm văn hóa qua công tác xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật" thuộc nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2013 cấp về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chi cho hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Đặng Thị Bích Liên

-Lưu: VT, KHCNMT, BT.17.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác