3579/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 3579/BVHTTDL-DSVH ngày 01 tháng 10 năm 2013 Về việc lập Dự án tu bổ di tích Khu mộ cổ Đồng Thếch, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Phúc đáp Công văn số 5005/SVHTTDL –TTBTDT ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đề nghị cho phép lập Dự án tu bổ di tích Khu mộ cổ Đồng Thếch tại xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về chủ trương lập Dự án tu bổ di tích Khu mộ cổ Đồng Thếch để bảo tồn và phát huy giá trị.

2. Về kinh phí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa khi thỏa thuận Dự án trên cơ sở ưu tiên cho tu bổ các hạng mục gốc của di tích, các hạng mục tôn tạo khuôn viên, xây dựng hệ thống bia, biển giới thiệu về di tích…đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình xem xét bố trí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về lập Dự án tu bổ di tích Khu mộ cổ Đồng Thếch để Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình biết, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình

-Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác