357/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của các bảo tàng, ban hành theo Quyết định số 132-1998/QĐ-BVHTT, ngày 06 tháng 2 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin;

Xét đề nghị của Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Nghiên cứu, xác minh giá trị di tích và tư liệu về sự kiện thầy giáo Nguyễn Tất Thành (Chủ tịch Hồ Chí Minh) sống và dạy học ở Phan Thiết, Bình Thuận, thời kỳ cuối 1910 đến đầu 1911" tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Thời gian thực hiện: tháng 3 năm 2010.

Điều 2. Bảo tàng Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học theo đúng chủ đề đã được phê duyệt.

Kinh phí thực hiện: trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2010 của Bảo tàng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá và Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Sở VHTTDL Bình Thuận (để phối hợp);

- Lưu: VT, DSVH (2), NC 9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác