3580/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v dàn dựng và giới thiệu tác phẩm “Ông lão đánh cá và con cá vàng”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với Viện Goethe Hà Nội, Nhà hát Thế hệ trẻ (CHLB Đức) tổ chức dàn dựng, tập luyện và giới thiệu tác phẩm “Ông lão đánh cá và con cá vàng” tại Việt Nam và CHLB Đức.
Thời gian và địa điểm: Từ 02/11 - 28/11/2015 (biểu diễn ngày 28/11/2015) tại Việt Nam và tư 14/3 - 09/4/2016 (biểu diễn ngày 09/4/2016) tại CHLB Đức.
Điều 2. Về kinh phí:
- Viện Goethe Hà Nội, Nhà hát Thế hệ trẻ (CHLB Đức) chịu các kinh phí dành cho đạo diễn, nhạc sỹ; trang trí sân khấu, làm phục trang tại CHLB Đức, hỗ trợ Nhà hát Tuổi trẻ (Việt Nam) dàn dựng sân khấu, chuấn bị phụ trang tại Việt Nam; sản xuất video giới thiệu; các kinh phí dành cho nghệ sỹ CHLB Đức đến Việt Nam và nghệ sỹ Việt Nam đến CHLB Đức; kinh phí phục vụ cho các buổi biểu diễn tại CHLB Đức và Việt Nam và các kinh phí khác liên quan.
- Nhà hát Tuổi trẻ chịu các kinh phí dành cho chuyên gia thiết kế sân khấu, trang trí sân khấu, làm phục trang tại Việt Nam, hỗ trợ công tác quảng bá, dàn dựng, tố chức họp báo giới thiệu tác phấm tại Việt Nam và các kinh phí khác liên quan.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Tuối trẻ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, TQA (10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác