3585/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Tổ Thư ký Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHUYÊN NGÀNH CẤP BỘ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ” LẦN THỨ NHẤT- NĂM 2015
 
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể;
Căn cứ Quyết định số 2508/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 3388/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015;
Xét đề nghị của Phó chủ tịch Thưòng trực Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ Nhất - năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ Thư ký của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015, gồm các thành viên có tên sau đây.
1. Ông Phùng Huy cẩn - Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng - Tổ trưởng;
2. Ông Nông Quốc Thành - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa - Tổ Phó;
3. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Phó Trưởng Phòng Quản lý văn hóa phi vật
4. Ông Phạm Cao Quý - Chuyên viên Phòng Quản lý văn hóa phi vật thể, Cục Di sản văn hóa - Thành viên;
5. Bà Dương Thị Anh - Chuyên viên Phòng Quản lý văn hóa phi vật thể, Cục Di sản văn hóa - Thành viên;
6. Bà Vũ Khánh Vân - Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính - Thành viên;
7. Bà Đào Thị Tuyết Mai - Chuyên viên Phòng Tổng họp, Tuyên truyền, Văn phòng Bộ - Thành viên;
8. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan - Chuyên viên Phòng Tài vụ, Kế toán, Văn phòng Bộ - Thành viên;
9. Bà Nghiêm Thị Thanh Nguyệt - Chuyên viên chính Vụ Thi đua, Khen thưởng - Thành viên;
10. Bà Trịnh Thị Khánh Vân - Chuyên viên chính Vụ Thi đua, Khen thưởng - Thành viên;
11. Bà Mai Thị Thúy - Chuyên viên Vụ Thi đua, Khen thưởng - Thành viên;
12. Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Chuyên viên Vụ Thi đua, Khen thưởng - Thành viên.
Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ Thư ký
- Tham gia các đoàn công tác giám sát, hỗ trợ địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ;
- Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ do Hội đồng cấp tỉnh gửi Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ;
- Kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015;
- Công bố danh sách các cá nhân được Hội đồng cấp tỉnh đề nghị xét tặng clanh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất trên cổng thông tin điện tử của Bộ trong 15 ngày làm việc để lấy ý kiến của nhân dân trước khi gửi tài liệu đến các thành viên Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ;
- Đọc thẩm định và trích ngang hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”;
- Tổng hợp hồ sơ, chuẩn bị tài liệu, nội dung phục vụ các phiên họp của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú;
- Xây dựng dự thảo Quy chế làm việc của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ;
- Xây dựng phiếu bầu và kiểm phiếu bầu của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ;
- Dự thảo văn bản của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ trả lời đơn thư liên quan đến việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” (nếu có);
- Hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các nhiệm vụ sau khi Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ họp để trình Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ.
- Xây dựng dự trù và quyết toán kinh phí của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ.
Điều 3.
Tổ trưởng Tố Thư ký có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho thành viên của Tố Thư ký Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015.
Điều 4. Chế độ làm việc
Thành viên Tổ Thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
Tổ Thư ký tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thành viên Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ;
- Lưu: VT, TĐKT, NTN.30.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác