3588/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón Chủ tịch Hội Hữu nghị Đức-Việt vào Việt Nam và tổ chức Lễ đón nhận phim tư liệu và phim truyện về Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Viện trưởng Viện Phim Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Viện Phim Việt Nam đón Giáo sư Gunter Giesenfeld, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đức - Việt vào Việt Nam và tổ chức Lễ đón nhận phim tư liệu và phim truyện về Việt Nam, thời gian từ ngày 15 - 19/11/2015.
Điều 2. Về kinh phí: Viện Phim Việt Nam chịu toàn bộ kinh phí đón ông Gunter Giesenfeld và tổ chức Lễ đón nhận phim, bao gồm: vé máy bay khứ hồi quốc tế, ăn, ở, đi lại trong nước, chi phí tham quan, chiêu đãi, phiên dịch và các chi phí tố chức Lễ đón nhận phim.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, tQA (10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác