3590/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức “Tuần Văn hóa-Du lịch biển đảo Việt Nam - Hà Nội 2014”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-BVHTTDL ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch; Công văn số 3227 ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phối hợp chỉ đạo tổ chức  “Tuần Văn hóa-Du lịch biến đảo Việt Nam - Hà Nội 2014”
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Người Cao tuổi Việt Nam, Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Kiên Giang; Viện Hải dương học và các đơn vị có liên quan tố chức “Tuần Văn hóa-Du lịch biển đảo Việt Nam - Hà Nội 2014”.
- Địa điểm: Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam Số 2, Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
- Thời gian: Từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 11 năm 2014.
Điều 2. Kinh phí thực hiện
- Trích từ nguồn kinh phí năm 2014 do Bộ Văn hoá, Thể thao    và Du lịch cấp cho Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam.
- Kinh phí do các Bộ, Ngành vả Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú    Yên, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Kiên Giang cấp cho Sở        Văn       hóa, Thế thao và Du lịch và các đơn vị liên quan.
- Nguồn kinh phí của các đơn vị phối hợp thực hiện chương trình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 1,3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- UBND các tình/thành và các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT. VP, TH.60.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác