3592/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 3592/TB-BVHTTDL ngày 02 tháng 10 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội nghị quốc tế về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững

Ngày 05 tháng 9 năm 2013, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội nghị quốc tế về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, lãnh đạo và đại diện các đơn vị: Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch báo cáo dự thảo Kế hoạch, công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị quốc tế về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững và ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1) Về Kế hoạch tổ chức Hội nghị:

- Thống nhất chủ đề Hội nghị: “Du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững”.

- Thời gian tổ chức Hội nghị: dự kiến cả ngày 21/11 và buổi sáng ngày 22/11/2013. Kết thúc Hội nghị sẽ ra Tuyên bố Ninh Bình về Du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững.

- Kinh phí tổ chức: Ngoài nguồn ngân sách của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Ninh Bình, cần huy động kinh phí hợp pháp từ các nguồn khác từ Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường để đủ kinh phí tổ chức tốt sự kiện.

- Về địa điểm tổ chức: Hội trường lớn tại chùa Bái Đính (Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường cam kết hoàn thiện vào cuối tháng 10/2013 để kịp thời vận hành, thử nghiệm).

2) Giao Tổng cục Du lịch:

- Tiếp thu, chỉnh sửa theo các ý kiến góp ý tại cuộc họp, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt (chi tiết phân công nhiệm vụ, điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc Hội nghị, chi tiết  địa điểm và thời gian tiệc chiêu đãi, chương trình nghệ thuật...).

- Đề xuất thành viên các Tiểu ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Tiểu ban, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định (cử các thành viên Ban Tổ chức vào các Tiểu ban phù hợp).

- Chuẩn bị tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lần thứ 2 dự kiến vào tuần thứ 2 tháng 10/2013 tại tỉnh Ninh Bình.

- Chủ trì, phối hợp với Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) lập danh sách thuyết trình viên, đại biểu và khách mời quốc tế báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, phối hợp với Bộ Ngoại giao và Bộ Công an để triển khai các thủ tục theo quy định.

- Phối hợp với cơ quan liên quan rà soát nội dung các bài thuyết trình đảm bảo đúng định hướng, hiệu quả tuyên truyền báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét.

3) Giao Cục Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm lựa chọn, đào tạo đội ngũ tình nguyện viên phục vụ Hội nghị.

4) Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì xây dựng kịch bản chương trình nghệ thuật, báo cáo Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn chỉ đạo.

5) Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức triển lãm ảnh giới thiệu về văn hoá và sản phẩm du lịch.

6) Giao Báo Văn hoá, Báo Du lịch và các cơ quan truyền thông của Bộ tuyên truyền về Hội nghị.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Thành viên Ban Chỉ đạo Hội nghị;

- Thành viên Ban Tổ chức Hội nghị;

- UBND tỉnh Ninh Bình (để phối hợp);

- Tổng cục Du lịch;

- Vụ KHTC, VP Bộ;

- Các Cục: HTQT, NTBD, MTNATL;

- Báo Văn hoá, Báo Du lịch;

- Sở VHTTDL tỉnh Ninh Bình;

- Lưu: VT, TCDL (HTQT), PND (35).

 

 

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác