3597/BVHTTDL-NTBD

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Đề nghị được tiếp tục thực hiện dự án “Sân khấu học đường” giai đoạn 2011-2020.

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Dự án “Sân khấu học đường” đã được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Bộ Giáo Dục và Đào tạo, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam thực hiện từ năm 2001 -2010.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam thực hiện trong 10 năm tại 40 tỉnh, thành với gần 1000 trường THCS, PTTH gồm các loại hình: Tuồng, Chèo, Cải lương, Bài chòi Dân ca ba miền được truyền dạy cho hàng ngàn học sinh.

Thực hiện Công văn số 4042/VPCP-KGVX ngày 20/6/2011 của Văn phòng Chính phủ và Quyết định số 2185/QĐ-BVHTTDL ngày 14/7/2011 về việc tổng kết 10 năm thực hiện dự án “Sân khấu học đường”, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam tổ chức tổng kết. Kết quả, sau 10 năm thực hiện dự án, đã tuyển chọn các tiết mục tiêu biểu của các trường đã tham gia dự án như Cải lương ở tỉnh Đồng Tháp và Thành phố Hồ Chí Minh; Bài chòi ở Quảng Nam; Tuồng ở Đà Nẵng; Dân ca Ví Giặm Nghệ An. Chương trình biểu diễn báo cáo tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 9/8/2011 được khán giả nhiệt liệt hoan nghênh. Hội nghị tổng kết dự án tại Khách sạn La Thành Hà Nội vào ngày 10/8/2011 dưới sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL đã thành công. Ban Chỉ đạo dự án “Sân khấu học đường” đã có báo cáo số 629A/NTBD ngày 15/8/2011 trình Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện dự án "Sân khấu học đường" giai đoạn 2011-2020./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, NTBD, Thg.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác