35/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thẩm định Quy hoạch chi tiết 1/500 Bảo tồn, tôn tạo di tích Dinh Độc Lập, thành phố Hồ Chí Minh.

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp Công văn số 7661/VPCP-TV ngày 31/10/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc thỏa thuận Quy hoạch chi tiết 1/500 bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Dinh Độc Lập Hội trường Thống Nhất; sau khi nghiên cứu hồ sơ gửi kèm và Thông báo số 433/DSVH-DT ngày 05/7/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Cơ bản thống nhất với phương án tổ chức không gian, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu và 06 nhóm Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích nêu tại Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bảo tồn, tôn tạo di tích Dinh Độc Lập. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Cân nhắc việc sử dụng cả ba phòng (gồm phòng Khánh tiết, phòng Đại Yến, phòng Nội các) để phục vụ hội nghị, hội thảo. Trước mắt, cần hạn chế tối đa việc sử dụng phòng Đại Yến và phòng Nội các cho việc hội nghị, hội thảo.

- Nghiên cứu bổ sung việc đề xuất phục dựng bằng sáp sự kiện lịch sử diễn ra tại Dinh Độc Lập vào 11 giờ 30 phút, ngày 30/4/1975 nhằm nêu bật sự kiện quan trọng đã diễn ra tại di tích, góp phần làm tăng tính hấp dẫn của di tích.

- Nghiên cứu phương án thiết kế Trung tâm văn hóa với 01 tầng hầm, 01 tầng nổi.

- Việc kiến nghị "các công trình xây dựng mới trong phạm vi 500m kể từ hàng rào của khu vực di tích có chiều cao xây dựng không cao hơn Dinh Độc Lập" (trang 23 của thuyết minh) là chưa thỏa đáng về cơ sở khoa học và thực tiễn do đó cần khống chế cụ thể chiều cao tối đa, mật độ xây dựng, tỷ lệ cây xanh tối thiểu dựa trên các nghiên cứu liên quan (như cảnh quan, điểm nhìn...).

Đề nghị Văn phòng Chính phủ thống nhất với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để đưa các nội dung này vào quy hoạch đô thị của thành phố.

- Về căn cứ lập quy hoạch: Cần bổ sung Nghị định số 98/2010/NĐ-CP/ ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản Văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa (thay thế cho Nghị định số 92/2002/NĐ-CP).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến để Văn phòng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo của quy hoạch theo quy định hiện hành./.

 

- Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, DSVH (03), NMK.07

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác