35/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt Kế hoạch chi tiết Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2010 Thượng Hải, Trung Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du là ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2829/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 8 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị, tổ chức cho Việt Nam tham gia Triển lãm quốc tế EXPO 2010 Thượng Hải, Trung Quốc;

Căn cứ Công văn số 8625/VPCP-QHQT ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề cương chi tiết Việt Nam tham gia Triển lãm quốc tế EXPO 2010 Thượng Hải, Trung Quốc;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 01 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Đề cương chi tiết Việt Nam tham gia Triển lãm quốc tế EXPO 2010 Thượng Hải, Trung Quốc;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Giám đốc Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch chi tiết Việt Nam tham gia Triển lãm quốc tế EXPO 2010 Thượng Hải, Trung Quốc.

Điều 2. Giao Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các công việc theo kế hoạch chi tiết kèm theo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NPL.15

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác