36 /TB-VP

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011

Ngày 06 tháng 01 năm 2011, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tham dự cuộc hợp có các đồng chí Uỷ viên Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng Bộ. Sau khi nghe Vụ Kế hoạch, Tài chính báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Dự thảo Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Vụ Kế hoạch, Tài chính chuẩn bị đã đáp ứng được một phần nhu cầu cấp thiết của các dự án đầu tư XDCB của Bộ trong điều kiện Ngân sách nhà nước tăng chưa theo kịp nhu cầu về đầu tư. Theo đó, nguồn vốn đầu tư XDCB đã bố trí theo đúng các cơ cấu nguồn vốn Ngân sách nhà nước phân bổ cho các ngành.

2. Việc bố trí vốn đầu tư XDCB năm 2011 cho các dự án theo các nguyên tắc sau:

- Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đầu tư XDCB trọng tâm của Bộ phải hoàn thành năm 2011;

- Hoàn thành một số dự án quy mô nhỏ, cải tạo sửa chữa cấp bách;

- Căn cứ khối lượng thực hiện và tiến độ giải ngân của năm 2010 và năm trước để bố trí đảm bảo tiến độ dự án, hoàn thành từng hạng mục đưa vào sử dụng;

- Đối với dự án chuẩn bị xây dựng: ưu tiên vốn để giải phóng mặt bằng, giữ đất, tránh sức ép về giá đất các năm tiếp theo.

3. Để tránh đầu tư dàn trải, nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn đầu tư XDCB năm 2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ giãn tiến độ hoặc tạm dừng một số dự án do đầu tư nhiều năm và không có khả năng hoàn thành, chưa phải nhu cầu cấp bách hoặc các công trình, dự án phải xem xét lại công năng sử dụng, hiệu quả đầu tư... gồm các dự án sau:

- Dự án Trưng bày bảo tàng nghệ thuật biểu diễn Việt Nam: Dự án đã thực hiện nhiều năm nhưng chưa triển khai được. Tạm dừng đầu tư dự án trong năm 2011 để Trung tâm Chiếu phim quốc gia (Chủ đầu tư) rà soát, xem xét lại nội dung dự án và đề xuất điều chỉnh công năng sử dụng của công trình báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

- Dự án Hệ thống thông tin điện tử văn hóa, xã hội: Tạm dừng đầu tư trong năm 2011 để Trung tâm Công nghệ thông tin (Chủ đầu tư) rà soát, xem xét lại nội dung và hiệu quả dự án báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

- Dự án Cải tạo Nhà sáng tác Tam Đảo: Tạm dừng đầu tư dự án trong năm 2011, yêu cầu Trung tâm hỗ trợ sáng tác (Chủ đầu tư) báo cáo tình hình sử dụng và lên phương án khai thác sử dụng và kinh doanh của các Nhà sáng tác báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét quyết định.

4. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính là đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan lên kế hoạch báo cáo một số dự án về phương án khai thác sử dụng sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật; nội dung cụ thể dự án trước khi thông báo vốn đầu tư XDCB năm 2011 gồm:

- Dự án Cải tạo nâng cấp phim trường và cơ sở vật chất kỹ thuật Hãng phim Giải phóng.

- Dự án Trang thiết bị nghiên cứu khoa học - Trường Đại học Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Yêu cầu Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc (Chủ đầu tư) khẩn trương báo cáo Lãnh đạo Bộ trước ngày 15/02/2011 về việc đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc dự án theo đúng các quy định hiện hành để tiến hành các bước tiếp theo nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Theo đó, giá thiết kế dự án phải phù hợp với các quy định, tương ứng chất lượng sản phẩm tư vấn và khả năng thanh toán của Ngân sách nhà nước. Nếu tác giả của phương án thiết kế kiến trúc được  lựa chọn từ chối thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế xây dựng thì Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu khác theo quy định của pháp luật.

6. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc Học viện Âm nhạc quốc gia (Chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Phòng hòa nhạc và yêu cầu Chủ đầu tư báo cáo Lãnh đạo Bộ tình hình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2011 của dự án này.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để b/c);

- Văn phòng BCS Đảng;

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan;

- Lưu: VT. KHTC, VP (THTT), TH. (60);

Ghi nhận và biểu dương tập thể Vụ Kế hoạch, Tài chính đó tập trung sức mạnh đoàn kết, phát huy tính dân chủ trong công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2010 và xây dựng kế hoạch năm 2011.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác