3608/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức lễ khai mạc tuần Văn hoávà triển lãm ảnh Vê-nê-xuê-la tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp với Cục Hơp tác quốc tế và Đại sứ quán Vê-nê-xuê-la tại Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc tuần Văn hoá tại Việt Nam và triển lãm ảnh, thủ công mỹ nghệ và mặt nạ năm 2010.

Thời gian: ngày 18 tháng 10 năm 2010.

Điều 2. Về kinh phí:

Thư viện Quốc gia Việt Nam hỗ trợ địa điểm và kinh phí tổ chức Lễ khai mạc Tuần Văn hoá và triển lãm ảnh, thủ công mỹ nghệ và mặt nạ của Vê-nê- xuê-la (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Thư viện Quốc gia năm 2010).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Hơp tác quốc tế và Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, PTT (6)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác