360/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng Ngành văn hoá, thể thao và du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2794/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 6 năm 20 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tự Ngành văn hoá, thể thao và du lịch;

Căn cứ Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng Ngành văn hoá, thể thao và và du lịch;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không chọn để sử dụng làm Logo của Ngành trong số các tác phẩm dự thi sáng tác biểu trưng Ngành văn hoá, thể thao và du lịch do không đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Điều 2. Trao Giải khuyến khích cho 08 tác phẩm của 08 tác giả đã được Hội đồng Giám khảo chấm chọn tại cuộc thi sáng tác biểu trong Ngành văn hoá, thể thao và du lịch, gồm:

- Tác phẩm mã số 2C - Tác giả Đặng Thiện Chân.

- Tác phẩm mã số 21A - Tác giả Trần Vũ.

- Tác phẩm mã số 22C - Tác giả Nguyễn Công Quang - Tác phẩm mã số 37K - Tác giả Lê Văn Khê.

- Tác phẩm mã số 44A - Tác giả Trương Đình Dung.

- Tác phẩm mã số 51A - Tác giả Nguyễn Lê Toàn.

- Tác phẩm mã số 59E - Tác giả Hồ Sĩ Khải.

- Tác phẩm mã số 126B - Tác giả Phạm Tam.

Điều 3. Tiền thưởng là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) cho mỗi tác phẩm đoạt giải, trích từ kinh phí sự nghiệp tại Văn phòng Bộ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các tác giả có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :

-Như Điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu:VT,VP (THTT) NVN.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác