3610/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức hội thảo và giới thiệu sách trong khuôn khổ Tuần Văn hoá Vê-nê-xuê-la tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Nghị định số 21/200/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Bảo tàng Cách mạng Việt Nam phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế và Đại sứ quán Vê-nê-xuê-la tại Việt Nam tổ chức hội thảo tiến trình Cách mạng Bô-li-va-ri-a-na", "Kỷ niệm 200 năm độc lập của Vê-nê-xuê-la" và giới thiệu sách trong khuôn khổ Tuần Văn hoá Vê-nê-xuê-la tại Việt Nam năm 2010.

Thời gian: ngày 19 tháng 10 năm 2010.

Điều 2. Về kinh phí:

Bảo tàng Cách mạng Việt Nam hỗ trợ địa điểm và kinh phí tổ chức hội thảo, giới thiệu sách Vê-nê-xuê-la (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Bảo tàng năm 2010).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, PTT (6).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác