3612/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính toàn quốc lần thứ IV tại tỉnh Lạng Sơn, tháng 11/2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số: 2076/QĐ-BVHTTDL, ngày 4/6/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính toàn quốc lần thứ IV tại tỉnh Lạng Sơn, tháng 11/2012;
Căn cứ Công văn cử các thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính toàn quốc lần thứ IV tại tỉnh Lạng Sơn, tháng 11/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban dân tộc, Ủy ban nhân dân các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Bắc Giang, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính toàn quốc lần thứ IV tại tỉnh Lạng Sơn, tháng 11/2012 gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Liên hoan có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính toàn quốc lần thứ IV tại tỉnh Lạng Sơn, tháng 11/2012 đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra.

- Chỉ đạo Ban Tổ chức triển khai nội dung các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trích từ kinh phí tổ chức Liên hoan trong dự toán được duyệt theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính toàn quốc lần thứ IV tại tỉnh Lạng Sơn, tháng 11/2012 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia liên hoan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo), 
- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn
- UBND các tỉnh tham gia Liên hoan;
- Sở VHTTDL các tỉnh tham gia Liên hoan;
- Lưu: VT, VHDT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác