3619/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Liên hoan hợp xướng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ Xl

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ Chính trị về việc tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Xl của Đảng;

Căn cứ Kế hoạch số 97- KH/BTGTW ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc Kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng các cấp trên tới Đại hội đại biểu toàn quốc XI của Đảng;

Căn cứ kế hoạch công tác năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở trủ trì phối hợp với Vụ công tác học sinh, sinh viên- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo - Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Liên hoan Hợp xướng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI năm 2011.

Thời gian - Địa điểm:

Tại 3 khu vực:

- Miền Nam tại thành phố Hồ Chí Minh (Ngày 10/12/2010)

- Miền Trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế (Ngày 14/12/2010)

- Miền Bắc tại Thành phố Hà Nội (Ngày 20/12 năm 2010).

Điều 2. Kinh phí tổ chức Liên hoan trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp cấp cho Cục Văn hoá cơ sở.

6. Thời gian thực hiện: Năm 2010

Điều 2. Viện Bảo tồn di tích chịu trách nhiệm triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí, hiệu quả trong sử dụng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, KHTC (2), T.05.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác