3620/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Liên hoan hợp xướng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ Chính trị về việc Tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng;

Căn cứ Kế hoạch số 97-KH/BTGTW ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc Kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng;

Căn cứ kế hoạch công tác năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Liên hoan Hợp xướng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tại 3 khu vực thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điều 2. Trong quá trình dàn dựng, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm chỉnh sửa theo sự góp ý của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan.

Điều 3. Kinh phí tổ chức Liên hoan trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp cấp cho Cục Văn hóa cơ sở.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội,  thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan đơn vị chức năng liên quan ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c)
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c)
- Lưu: VT, TV, Đ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác