3621/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức 07 lớp tập huấn Chương trình Mục tiêu quốc gia, tại 03 khu vực Bắc-Trung-Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2768/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2012;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 07 lớp tập huấn về Chương trình Mục tiêu quốc gia, tại 03 khu vực Bắc-Trung-Nam, vào Quý IV/2012.

Điều 2. Kinh phí thực hiện được trích trong kinh phí giao dự toán ngân sách Nhà nước, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHCS 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác