3623/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm (2010-2012) thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2012.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm (2010-2012) thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Trần Minh Chính-Phó Cục trưởng phụ trách Cục Văn hóa cơ sở- Trưởng ban;

2. Ông Vương Duy Bảo-Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở-Phó Trưởng ban;

3. Ông Ngô Hoài Chung-Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở-Phó Trưởng ban;

4. Ông Vũ Đức Hải-Trưởng phòng Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cục Văn hóa cơ sở-Ủy viên;

5. Bà Nguyễn Thị Kim Liên-Chánh Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở-Ủy viên;

6. Ông Phùng Quang Trung-Phó Trưởng phòng Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cục Văn hóa cơ sở-Ủy viên;

7. Bà Trần Thị Bích Huyền-Kế toán trưởng, Cục Văn hóa cơ sở-Ủy viên;

8. Ông Trương Công Thấm-Phó Trưởng phòng Thiết chế Văn hóa cơ sở, Cục Văn hóa cơ sở-Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Tất Hào-Chuyên viên Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cục Văn hóa cơ sở-Ủy viên;

10. Bà Lê Thị Thủy-Nhân viên Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cục Văn hóa cơ sở-Ủy viên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổ chức

1. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm (2010-2012) thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”, đúng tiến độ.

2. Rà soát, tổng hợp tư liệu, xử lý các thông tin, tài liệu phục vụ cho tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm (2010-2012) thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”.

3. Kinh phí tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm (2010-2012) thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, được trích trong kinh phí sự nghiệp năm 2012 của Cục Văn hóa cơ sở. 

Điều 3. Ban Tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm (2010-2012) thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHCS 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác