3625/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội nghị – Hội thảo Tổng kết 10 năm xây dựng và phát triển thư viện, tủ sách phục vụ đồng bào, chiến sĩ khu vực biên giới (2001 – 2010)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007 của  Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ  Quyết định số 4768/QĐ-BVHTTDL ngày 22/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành kế hoạch công tác năm 2010 ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Thư viện tổ chức Hội nghị – Hội thảo Tổng kết 10 năm xây dựng và phát triển thư viện, tủ sách phục vụ đồng bào, chiến sĩ khu vực biên giới (2001 – 2010).

Địa điểm: Tại tỉnh Tây Ninh

Thời gian: 2 ngày, từ ngày 11 đến ngày 12/11/2010.

Điều 2. Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị – Hội thảo gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí tổ chức Hội nghị – Hội thảo và kinh phí khen thưởng lấy từ Văn phòng Bộ theo dự toán của Vụ Thư viện được duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư  viện và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c)
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c)
- Lưu: VT, TV, Đ


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  12   tháng  10   năm 2010


DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC

Hội nghị – Hội thảo Tổng kết 10 năm xây dựng và phát triển thư viện, tủ sách phục vụ đồng bào, chiến sĩ khu vực biên giới (2001 – 2010)

(Ban hành  theo Quyết định số  3625  /QĐ- BVHTTDL ngày   12    tháng   10   năm 2010

của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

 

1. Ông Nguyễn Hữu Giới - Phó Vụ tr­ưởng Vụ Thư  viện, Tr­ưởng ban tổ chức.

2. Ông Nguyễn Tiến Thắng, Phó Cục trưởng Cục chính trị Bộ đội biên phòng, Phó trư­ởng ban thường trực.

3. Ông Nguyễn Gia Lâm – Phó vụ trưởng Vụ Văn hoá Dân tộc, Phó trư­ởng ban.

4.Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, Phó trư­ởng ban.

5. Bà Đặng Thị Phượng, Phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, Phó trư­ởng ban.

6. Bà Võ Thị Kim Tuyết, Giám đốc Thư viện tỉnh Tây Ninh, Uỷ Viên.

7. Ông Nguyễn Thanh Đức - Chuyên viên chính Vụ Thư­ viện, Uỷ Viên.

8. Ông Trần Trọng Thìn - Chuyên viên Vụ Thư­ viện, Uỷ Viên./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác