3627/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 3627/BVHTTDL-DSVH ngày 04 tháng 10 năm 2013 Về hỗ trợ kinh phí của CTMTQGVVH cho tu bổ hạng mục nhà Trù thuộc Dự án tu bổ di tích chùa Giác Viên, TP phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

 

Phúc đáp Công văn số 5005/SVHTTDL –TTBTDT ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa cho tu bổ hạng mục nhà Trù thuộc Dự án tu bổ di tích chùa Giác Viên. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hỗ trợ cho tu bổ di tích chùa Giác Viên 10,3 tỷ đồng (năm 2007: 300 triệu đồng; năm 2010; 03 tỷ đồng; năm 2011: 05 tỷ đồng; năm 2012; 02 tỷ đồng). Với số kinh phí được hỗ trợ nếu trên, đề nghị Sở báo cáo với Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét ra Quyết định phê duyệt Dự án để Sở chỉ đọa cơ quan chuyên môn tiến hành các bước tiếp theo thực hiện việc tu bổ di tích chùa Giác Viên theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Về đề nghị hỗ trợ kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa của năm 2014 cho tu bổ hạng mục nhà Trù, đề nghị Sở báo cáo với Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét bố trí từ nguồn ngân sách Thành phố và huy động các nguồn vốn ợp pháp khác để thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hỗ trợ kinh phí cho tu bổ hạng mục nhà Trù thuộc Dự án tu bổ di tích chùa Giác Viên để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh biết và triển khai thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-UBND TP Hồ Chí Minh (để chỉ đạo);

-Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác