3628/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 3628/BVHTTDL-DSVH ngày 04 tháng 10 năm 2013 Về việc thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa một số hạng mục thuộc di tích Khu trù mật Vị Thanh –Hòa Lựu, tỉnh Hậu Giang

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 589/CV-SVHTTDL ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang đề nghị có ý kiến về Báo cáo kinh tế-kỹ thuật sửa chữa Nhà trưng bày di tích Khu trù mật Vị Thanh –Hòa Lựu, phương 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Báo cáo kinh tế-kỹ thuật nêu trên, bao gồm các nội dung: Sửa chữa kiến trúc Nhà trưng bày và vách đai, tủ bục trưng bày trong Nhà trưng bày; sửa chữa nên và sơn lạo Nhà bia, Tượng đài; sơn sửa lại cổng và hệ thống hàng rào, sân đường bê tông hiện có; sửa chữa Nhà làm việc, Nhà kho và Nhà vệ sinh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang

biết và triển khai các bước tiếp theo quy định pháp luật hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, TĐT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác