3628/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo “Xây dựng và chia sẻ nguồn lực thông tin địa phương dạng số phục vụ bảo tồn di sản và phát triển kinh tế xã hội”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4599/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Thư viện chủ trì phối hợp với Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị - Hội thảo “Xây dựng và chia sẻ nguồn lực thông tin địa phương dạng số phục vụ bảo tồn di sản và phát triển kinh tế xã hội”.

Thời gian: 02 ngày, 24 – 25 tháng 11 năm 2011.

Địa điểm: Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị - Hội thảo được trích từ kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2011 do Văn phòng Bộ quản lý theo dự toán của Vụ Thư viện được phê duyệt.

Điều 3. Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị - Hội thảo (có danh sách kèm theo). Ban Tổ chức sẽ tự động giải thể sau khi Hội nghị - Hội thảo kết thúc.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện và Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,;
- Bộ trưởng (đế báo cáo);
- Lưu: VT, TV


 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác