3629/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 3629/BVHTTDL-DSVH ngày 04 tháng 10 năm 2013 Về việc Thỏa thuận Báo cáo KT-KT tu bổ, tôn tạo miếu thờ thần bên Đông và bên Tây vòng thành Trung, xã Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2531/VHTTDL –QLDS của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị Thỏa thuận Báo cáo kinh tế -kỹ thuật tu bổ, tôn tạo miếu thờ thần bên Đông và bên Tây vòng thành Trung, xã Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội (kèm theo hồ sơ) Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

- Thỏa thuận Báo cáo kinh tế -kỹ thuật tu bổ, tôn tạo miếu thờ thần bên Đông và bên Tây vòng thành Trung, xã Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội theo nội dung: tu bổ miếu bên Đông; phục dựng miếu bên Tây trên nền móng cũ, cải tạo hạ tầng kỹ thuật.

-Lưu ý: Phần ảnh hiện trạng trong hồ sơ Báo cáo kinh tế-kỹ thuật còn mờ, cần được thể hiện rõ hơn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo quy định pháp luật hiện hành./.

 

 Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, VHN.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác