3632/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức cuộc thi Tuyên truyền giới thiệu sách tại Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm-Ninh Thuận năm 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3463/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tham gia tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm-Ninh Thuận năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 3255/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kịch bản tổng thể Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm-Ninh Thuận năm 2012;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Thư viện tổ chức cuộc thi Tuyên truyền giới thiệu sách tại Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm-Ninh Thuận năm 2012;.

Địa điểm: Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Thời gian: 02 ngày, ngày 13-14/10/2012.

Điều 2. Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi tuyên truyền giới thiệu sách tại Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm-Ninh Thuận năm 2012 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí tổ chức cuộc thi Tuyên truyền giới thiệu sách Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm-Ninh Thuận năm 2012 lấy từ Văn phòng Bộ theo dự toán của Vụ Thư viện đã được phê duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo), 
- Lưu: VT, TV


 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác