3633/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật tại Pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 29/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp tổ chức 02 cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật tại Trụ sở Trung tâm gồm:

1. Triển lãm ảnh “Mỹ Sơn, văn hoá nghìn năm’’ Triển lãm trưng bày 50 tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả Xavier Nory (Pháp) chụp chuyến đi thăm Mỹ Sơn -Việt Nam. Triển lãm với mục đích giới thiệu với công chúng về di sản văn hóa Việt Nam đã được UNECO công nhận.

Thời gian: từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 15/11/2010.

2. Triển lãm tranh “Đỗ Danh Thân, tác giả và tác phẩm’’, bao gồm 50 tác phẩm trên chất liệu giấy dó truyền thống Việt Nam, với nội dung hướng về cuội nguồn quê hương.

3/ Chương trình "Ca trù và Dân ca Việt Nam"

Thời gian: từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 01 tháng 12 năm 2010.

Điều 2. Về kinh phí

Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp chi tiền dàn dựng, trưng bày triển lãm, trang trí, in ấn pa-nô, áp phích quảng cáo, giấy mời, bảo vệ, lễ khai mạc từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2010 được Bộ cấp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT HTM.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác